TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Soma Hoivapalveluiden henkilöstö on sitoutunut ja noudattaa yrityksen palveluksessa ollessaan Soma Hoivapalveluiden arvoja ja eettisiä periaatteita. Arvot ja eettiset periaatteet ovat osa yrityksen kulttuuria, joka tulee näkyväksi henkilöstön toiminnassa ja käyttäytymisessä.

YKSILÖLLISYYS – Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään yksilölliset palvelut hänen tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Asiakkaan arki muodostuu oman näköiseksi ja asiakas on itse aktiivinen vaikuttaja omassa elämässään. Pyrimme löytämään jokaiselle asiakkaalle yksilölliset kommunikaatiomenetelmät, joilla saamme hänen oman äänensä kuuluviin, oman elämänsä arkea rakentaessa. Arjessa huomio kiinnitetään asiakkaan vahvuuksiin ja niiden esille tuomiseen.

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS – Toimintamme kulmakivenä on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja toteutuminen. Jokaiselle asukkaalle laaditaan Itsemääräämisoikeus (IMO) -suunnitelma, joka ohjaa päivittäistä kanssakäymistä asiakkaan kanssa. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan tekemään omia valintoja niin arkisissa asioissakin kuin tulevaisuutta suunniteltaessa.

OSALLISUUS – Kannustamme asiakkaitamme täysipainoiseen osallisuuteen yhteiskunnassa sekä omassa lähiyhteisössään. Asiakas tulee kuulluksi omana itsenään ja hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellaan ja kunnioitetaan. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan mielekkääseen ja oman kiinnostuksen mukaiseen vapaa-ajan toimintaan ja mahdollistetaan osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Karhutorpassa järjestetään tapahtumia, juhlia, vapaa-ajan aktiviteetteja ja tuemme normaalin arjen toteutumista. Osallisuus on myös osallistumista itseään koskevaan päätöksen tekoon ja yhteisön asioihin.

AMMATILLISUUS – Työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on vahva osaaminen ja halu toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja tämän lähiverkoston kanssa avoimessa arvostavassa dialogissa. Avoimuus ja halu kehittää toimintaamme ja palveluitamme yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa johtaa toimintaamme. Työtä arvioidaan järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen panostetaan ja ammattitaitoa pidetään jatkuvasti yllä. Osaaminen ja toimintamallit pohjautuvat näyttöön perustuvaan tietoon. Yrityksen tavoite on tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua, jonka saavuttamisessa avainasemassa on motivoitunut, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 

YHTEISÖLLISYYS -Asiakkaan palvelut räätälöidään yksilöllisesti tunnistaen asiakkaan tarvitsema erityinen tuki. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia. Yhteisöllisyys lisää yhteisön jäsenten sosiaalista pääomaa ja syntyy avoimuudesta, luottamuksesta, vuorovaikutuksesta ja osallistumisesta. Yhteisön jäsenet ovat tasa-arvoisia ja yhteisön täysivaltaisia jäseniä. Asiakkaita tuetaan ja kannustetaan sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Yhteisössä asiakas saa vertaistukea ja yhteisössä on turvallista harjoitella päätöksen tekoa, sosiaalisten suhteiden luomista ja vaikuttamista omiin ja yhteisiin asioihin.

 

OMAVALVONTASUUNNITELMA

 

 

 

KARHUTORPPA/SOMAHOIVA OY

044 7069959

Karhutorpantie 1

00890 HELSINKI

SARA RICKSTRÖM

p. 0400 34 34 26

sara.rickstrom@somahoiva.fi

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial