PALVELUT

LASTEN JA NUORTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ KARHUTORPPA

Karhutorpan toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen, tasapainoinen ja kodinomainen ammatillinen kasvuympäristö, joka mahdollistaa lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen. Työskentely Karhutorpassa on asiakaslähtöistä, yksilöllistä ja lapsen osallisuutta tukevaa. Lapsen hoito, kuntoutus ja palvelut räätälöidään yksilöllisesti jokaisen lapsen erityinen tuen tarve tunnistaen. Karhutorppa tarjoaa kuitenkin myös yhteisöllisen ympäristön, jossa lapsi saa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja vaikuttamisesta ja häntä tuetaan sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpidossa. Karhutorpassa keskitytään lapsen vahvuuksien löytämiseen ja niiden vahvistamiseen, positiivinen palaute ja huomio hyviin asioihin arjessa vahvistavat lapsen itsetuntoa ja kehittymistä.  Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät kuuluvat arkeemme ja tavoitteemme on saada jokaisen lapsen oma ääni kuuluviin. Myös teknologiaa käytetään Karhutorpassa aktiivisesti osana arkea ja kuntoutusta. Karhutorpassa on yhdeksän asiakaspaikkaa, jotka on jaettu 5 ja 4 hengen soluihin. Jokaisella on käytössään oma huone, sekä yhteiset tilat. Karhutorppaa ympäröi oma iso piha ja kaunis luonto.

Kiinteä yhteistyö läheisten kanssa

Karhutorppa tekee kiinteää yhteistyötä lapsen tai nuoren perheen kanssa ja perheellä on merkittävä rooli lapsen arjessa, vanhemmuus säilyttäen. Vanhemmilla on mahdollisuus yöpyä Karhutorpassa ja osallistua lapsen hoitoon ja kuntoutukseen moniammatillisen henkilökunnan tukemana. Vanhempia kuullaan oman lapsensa asioiden asiantuntijana ja heidän mielipidettään ja näkemystään lapsen asioissa arvostetaan. Karhutorpasta voidaan tehdä myös kunnan kanssa erikseen sopien hoito- ja kuntoutustyötä perheen kotona.

Arki Karhutorpassa

Asumisyksikkö näyttää ulkoisesti kodilta ja siellä tehdään kotiin kuuluvia arkisia asioita, valmistetaan ruokaa, harjoitellaan kodin askareiden hoitamista, ulkoillaan, harrastetaan ja levätään. Lapsia kannustetaan ja tuetaan tuomaan oma äänensä kuuluviin ja tekemään päätöksiä omaan elämäänsä ja yhteisöönsä liittyen, omien kykyjensä mukaan. Karhutorppaa ympäröi oma suuri piha, jossa on turvallista ulkoilla. Lisäksi Karhusaaren ympäristö antaa hienot puitteet ulkoilulle ja luonnosta nauttimiselle. Lapsia ja nuoria kannustetaan ja ohjataan monipuoliseen vapaa-ajan viettoon myös yksikön ulkopuolelle. Karhutorpassa ruoka valmistetaan alusta asti itse ja lapset voivat osallistua ja olla mukana ruuan valmistuksessa. Raaka-aineissa painotamme kotimaisia luomutuotteita ja lähiruokaa.

Osaava moniammatillinen tiimi

Hoito- ja kasvatustyön tukena on moniammatillinen tiimi ja tarvittaessa erityisosaajia. Karhutorpan henkilöstö koostuu sosionomeista, sairaanhoitajasta ja lähihoitajista. Lisäksi yksikössä työskentelee avustaja. Moniammatillisen tiimin tavoitteena on mahdollistaa lapselle hyvä lapsuus ja kasvun tuki omannäköiseen elämään. Henkilöstön osaamista pidetään yllä ja lisätään säännöllisen ja suunnitelmallisen kouluttautumisen avulla. Sen lisäksi henkilöstöllä on voimassa lakisääteiset koulutukset kuten ensiapu ja alkusammutuskoulutukset. Kaikkien yksikössä työskentelevien ohjaajien koulutukseen kuuluu myös Avekki- toimintatapamalli ja turvallisen lääkehoidon koulutukset. Koko henkilöstö osallistuu myös säännölliseen työnohjaukseen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on meille kunnia-asia.
HENKILÖKOHTAINEN APU

Soma Hoivapalvelut toimii myös henkilökohtaisen avun palveluseteli tuottajana.  Tarjoamme henkilökohtaisen avun palveluja vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille.

Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa monipuolisen ja itsenäisen elämän jokaisen asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen ja toiveen mukaan. Avustaja voi olla tukena ja apuna kaikissa elämän tilanteissa, joissa häntä tarvitaan. Avustaja voi tukea mm.

–                          harrastuksissa ja vapaa-ajan menoissa

–                          päivittäisissä toimissa ja asioinnissa

–                          arkisissa askareissa

–                          työssä tai opiskelussa

–                          tarvittaessa pidemmilläkin matkoilla.

Me toimimme avustajien työnantajana, mutta asiakas toimii itse avustajan työnjohtajana ja määrittelee ne tehtävät, missä ja miten toivoo häntä avustettavan. Meille on tärkeää valita henkilöstömme, niin että he ovat ammattitaitoisia ja heidän kanssaan on turvallista olla vuorovaikutuksessa. Panostamme henkilöstön sitouttamiseen ja sitä kautta tuemme pitkäaikaisten asiakassuhteiden ylläpitoa.

YHTEYSHENKILÖ:

YRJÄNÄ SALMELA Ohjaaja/palvelukoordinaatori    p.044 730 1171 yrjana.salmela@somahoiva.fi

KOTIIN VIETÄVÄ PALVELU

Karhutorpan yksiköstä annetaan myös erikseen kunnan kanssa sopien kotiin vietäviä palveluja. Kotiin vietävät palvelut räätälöidään aina jokaiselle perheelle yksilöllisesti, muitta ne voivat sisältää perheen tukemista kommunikaatio asioissa, tai haastavien tilanteiden ennakoinnissa ja hallinassa. Kotiinvietävä palvelu voi olla myös lapsen hoitoa kotona. 

YHTEYSHENKILÖ:

YRJÄNÄ SALMELA Ohjaaja/palvelukoordinaattori   p.044 730 1171                                            yrjana.salmela@somahoiva.fi

TUKIASUMINEN

Tarjoamme tukiasumisen palvelua itsenäisesti asuville kehitysvammaisille henkilöille. Meillä on myös mahdollisuus saada virtuaaliohjausta tukiasuntoon kaikkina vuorokauden aikoina asumisen ohjauksen lisänä. Autamme myös oman asunnon löytämisessä. Tukiasumisen palveluun kuuluu asumisen ohjaus sovitun tuntimäärän mukaisesti, lisäksi tukiasumisen ohjaajat auttavat asiakasta niissä päivittäisissä asioissa, joissa hän tarvitsee apua tai tukea. Tällaisia voi olla lääkehoidon toteutus, pankki- tai kauppa-asiointi, ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin tai kodinhoidossa ohjaaminen. Tukiasumisen ohjausta on mahdollista saada seitsemänä päivänä viikossa, myös ilta-aikaan.

SOMAHOIVA OY

Karhutorpantie 1

00890 HELSINKI

SARA RICKSTRÖM

p. 0400 34 34 26

sara.rickstrom@somahoiva.fi

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial